Новини

На 22.05.2018 г. “Семпер Фортис“ ООД подписа договор № BG16RFOP002-1.005-0262-CO1 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Разработване на система за 360-градусова визуална сигурност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се реализира в партньорство с Университет по библиотекознание и информационни технологии. Обща стойност на проекта възлиза на 650 434,48 лв., от които 424 197,49 лв. европейско и 74 858,35 лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспособността на „Семпер Фортис“ ООД посредством разработване на нов продукт – интелигентна интегрирана система за 360-градусова визуална сигурност.

Очаква се продуктът да предостави качествено нов начин за идентифициране на хора и други триизмерни обекти със специфични характеристики, като по уникален начин предложи решение на ключови проблеми на структурите за сигурност на вътрефирмено, институционално и национално ниво по отношение на разпознаване на обекти – автоматизация на процеси, възможност за разпознаване по части от тялото и от различен ъгъл, бързина на изпълнение, ценова достъпност.

В допълнение, планираната иновация ще разшири пазарните възможности на компанията, утвърждавайки конкурентните й позиции като разработчик на иновативни решения с широко приложение.